Jafnréttisstefna Neyðarlínunnar

 

Jafnréttistefna tekur til allrar starfsemi Neyðarlínunnar. Tekið er mið af jafnréttismálum kynjanna í allri stefnumótun fyrirtækisins, áætlunum og framkvæmd verkefna.

 

Jafnlaunastefna Neyðarlínunnar
Með jafnlaunastefnu Neyðarlínunnar skal gætt fyllsta jafnréttis milli kynjanna og að hver starfsmaður sé metinn á eigin verðleikum, óháð kyni, aldri og uppruna innan síns starfaflokks.  Hvers konar mismunun er óheimil og verður ekki liðin og er það stefna fyrirtækisins að koma í veg fyrir að slíkt ranglæti eigi sér stað.
Neyðarlínan er skuldbundin til að fara eftir lagalegum kröfum og öðrum kröfum sem fyrirtækið gengst undir varðandi meginregluna um að konum og körlum skulu greidd jöfn laun fyrir sömu og jafnverðmæt störf. Jafnlaunastefnu Neyðarlínunnar og markmiðum hennar skal framfylgja og viðhalda með árlegri skoðun í aðdraganda aðalfunds og ársskýrslugerðar. Komi í ljós launamismunur milli kynja innan starfaflokka skal hann leiðréttur.  Stjórnendur Neyðarlínunnar skulu hafa markmið jafnlaunastefnunnar í huga við allar launaákvarðanir fyrirtækisins, hvort heldur er vegna nýráðninga eða breytinga hjá fastráðnum starfsmönnum.
Jafnlaunastefna þessi skal kynnt fyrir starfsmönnum Neyðarlínunnar á starfsmannafundi. Jafnlaunastefnan skal vera aðgengileg almenningi á heimasíðu félagsins. Aðstoðarframkvæmdastjóri Neyðarlínunnar skal bera ábyrgð á jafnlaunamálum og framgangi þeirra.
Stjórn Neyðarlínunnar skal fjalla um niðurstöður úttekta á jafnlaunastefnu fyrirtækisins og skal niðurstaðna getið í ársskýrslu félagsins.


Nánar um jafnréttisstefnuna
• Stjórnendur eru meðvitaðir um að verkefni geta haft ólík áhrif á konur og karla.
• Fyrirtækið hvetur konur til þátttöku í störfum sem hafa talist hefðbundin karlastörf.
• Unnið skal að því að fyrirtækjamenningin styðji við jafnrétti.
• Stjórn fyrirtækisins styður við jafnréttismál og beitir sér fyrir því að jafnrétti kynjanna og mannréttindi séu virt í fyrirtækinu og skal það endurspeglað í starfsmannastefnunni.
• Allir starfsmenn Neyðarlínunnar bera ábyrgð á framkvæmd þessarar stefnu.
• Gæðastjóri hefur það hlutverk að minna á jafnréttistefnu Neyðarlínunnar aðstoða og hvetja aðra starfsmenn til að framfylgja henni.
• Frávik frá stefnunni skal tilkynna gæðastjóra.


Markmið jafnréttisstefnu NL
• Að koma í veg fyrir launamun en fyrirtækið líður ekki launamun kynjanna og greiðir konum og körlum sömu laun fyrir sömu vinnu.
• Starfsmannastefna og verklag eru laus við kynjaða mismunun.
• Ráðningaferli eru án kynjamismununar.
• Tryggður er jafn aðgangur kynjanna að öllum endurmenntunar- og fræðslunámskeiðum á vegum fyrirtækisins.
• Konum og körlum eru veitt jöfn tækifæri að formlegum og óformlegum námskeiðum og tengslamyndunum.
• Fólki er sýnd virðing í allri markaðssetningu og öðru kynningarefni fyrirtækisins.
• Tryggt er að vörur fyrirtækisins, þjónusta þess og aðstaða er ekki notuð til mansals og/eða þrælkunarvinnu né kynferðislegrar misnotkunar.
• Leitast skal við að jafna hlut kynjanna í stjórnendahópi NL.


Leiðir að markmiðum

• Viðhalda skal jafnlaunavottun VR.
• Ný jafnréttisstefna  innleidd.
• Fræðsla / Námskeið um jafnréttismál skulu haldin.
• Ávallt verði þess gætt að sem jöfnust kynjahlutföll séu í nefndum, ráðum sem NL hefur aðgang að og stjórn á.

 

 

 

 

 jafnlvottun

Neyðarlínan ohf. - Skógarhlíð 14 - 105 Reykjavík - kt. 511095-2559 - sími 570 2000 - fax 570 2001 - neydarlinan(hjá)112.is
Varðstofa 112 - fax varðstofu 570 2031 - tölvupóstur varðstofu vakt112(hjá)112.is