Eineltisstefna og viðbragðsáætlun

 

Eineltisstefna Neyðarlínunnar:
• Neyðarlínan líður ekki einelti, áreitni né ofbeldi gegn starfsmönnum. Neyðarlínan ber ábyrgð á að upplýsa og fræða starfsfólk sitt
  um orsakir og afleiðingar  eineltis, áreitni og vanlíðunar og þær reglur sem gilda þar að lútandi.

• Allt starfsfólk Neyðarlínunar á rétt á því að komið sé fram við það af virðingu og kurteisi í samræmi við siðareglur fyrirtækisins. Það
  á að vera öruggt á sínum vinnustað og ekki þola áreitni, einelti eða ofbeldi af neinu tagi. Neyðarlínan hefur sett sér jafnréttisstefnu
  þar sem kveðið er á um að hvorki kynferðislegt ofbeldi né mismunun af neinu tagi sé liðin.

• Allir starfsmenn hafa skyldur við að fyrirbyggja einelti. Þeim ber einnig að reyna að leysa ágreining og vandamál sem koma upp í samskiptum.
• Neyðarlínan leggur áherslu á forvarnir og fræðslu á vinnustaðnum til að reyna að skapa þannig aðstæður að þær komi í veg fyrir
  ótilhlýðilega hegðun og einelti.
  Í skilgreiningu úr reglugerð 1000/2004 sem Neyðarlínan byggir sína stefnu á er áhersla lögð á mismunandi stöðu gerenda
  og þolenda sem leiðir til þess að þolandi á bágt með að verja sig. Einelti og ótilhlýðileg háttsemi eru brot á starfsskyldum og dæmi
  um slíka hegðun getur verið:

 

– Misnotkun valds/ofstjórnun.
– Óréttmæt starfstengd gagnrýni.
– Útilokun, einangrun, skeytingarleysi og þöggun.
– Baktal og niðrandi ummæli viðhöfð.
– Ofsóknir og hótanir í garð starfsmanns.
– Meðvitað komið í veg fyrir að starfsmaður geti sinnt verkefnum sínum.

 

Einelti getur birst í fleiri myndum, svo sem líkamlegu og andlegu ofbeldi og að starfsmaður fái ekki stöðuhækkun eða starfsþjálfun o.fl.

 

Markmið eineltisáætlunar

• Að starfsfólk neyðarlínunnar sé öruggt í sínu umhverfi og finnist gott að starfa hjá fyrirtækinu.
• Að starfsfólk gæti þess í hvívetna að fara eftir siðareglum og jafnréttisstefnu fyrirtækisins.
• Að starfsfólk sé meðvitað og upplýst um hvaða hegðun er óviðunandi á vinnustaðnum.
• Að draga úr hættu á því að þær aðstæður skapist sem geti leitt til ótilhlýðilegrar háttsemi eða eineltis.
• Að starfsfólk þekki boðleiðir og sé meðvitað um málsmeðferð við slíkar kringumstæður og geti þar af leiðandi brugðist rétt við.

 

Skyldur starfsmanns

• Starfsmaður sem er óánægður með ummæli sem falla um hann skal fyrst ræða við þann sem lét þau falla og segja honum frá því
  að hann óski eftir því að það gerist ekki á ný.

• Starfsmaður sem orðið hefur fyrir eða hefur vitneskju um einelti, áreitni, ofbeldi eða vanlíðan á vinnustað skal upplýsa yfirmann eða
  trúnaðarmann um það.

• Telji starfsmaður sig verða fyrir einelti skal hann leita til læknis til að fá staðfestingu á líðan sinni ef það á við.
• Starfsmanni er ráðlagt að halda dagbók yfir vanlíðan sína og ástæður hennar.
• Einnig er gott að halda saman upplýsingum og gögnum eða skjölum sem geta staðfest ofbeldið/eineltið.
• Sé um ofbeldi, nauðgun, hótanir eða líkamsmeiðingar að ræða er mikilvægt að kæra slíkt til lögreglu sem fyrst.

 

Viðbragðsáætlun Neyðarlínunnar

• Öll eineltismál skal tilkynna með formlegum hætti til aðstoðarframkvæmdastjóra/trúnaðarmanns sem kemur þeim í viðeigandi
   farveg. Öll mál sem berast honum með þeim hætti verða rannsökuð.

• Mál af þessu tagi geta verið flókin og oft þarf sérfróða eða óháða aðila til að meta aðstæður á vinnustað og leiðbeina um úrlausnir.
• Öll mál skulu könnuð og bæði þarf að ræða við þolendur og gerendur eins fljótt og mögulegt er. Tilkynnandi máls skal upplýstur um
   stöðu málsins á 2 vikna fresti.

• Yfirmanni ber skylda til að bregðast fljótt við öllum kvörtunum um áreitni, einelti eða ofbeldi. Vinna þarf mál hratt og flýta allri
   meðferð eins og hægt er.

• Gefa skal þolendum og gerendum tækifæri til að tjá sig um málið áður en gripið er til ráðstafana.
• Tryggja þarf að hlutleysis sé gætt við meðhöndlun viðkvæmra mála.  
• Yfirmönnum viðeigandi starfsmanna verður gert viðvart nema ljóst sé að þeim sé kunnugt um atburðinn.
• Ef atvikið varðar alvarlegt ofbeldi skal það kært til lögreglu en þó alltaf með samþykki þolanda.
• Leita ber sátta eftir föngum og reyna að leysa vandann innan fyrirtækisins áður en gripið er til annarra úrræða.
• Ef ekki er unnt að vinna á vandanum innan fyrirtækisins mun óháður aðili verða fenginn til að meta aðstæður og hlutast til um
  úrlausn.

• Leiðbeina skal starfsmanni um sálfræðiþjónustu ef hann þarf á því að halda.
• Alvarleg og endurtekin áreitni og einelti geta varðað áminningu eða brottvikningu úr starfi.

 

 

 

 

 jafnlvottun

Neyðarlínan ohf. - Skógarhlíð 14 - 105 Reykjavík - kt. 511095-2559 - sími 570 2000 - fax 570 2001 - neydarlinan(hjá)112.is
Varðstofa 112 - fax varðstofu 570 2031 - tölvupóstur varðstofu vakt112(hjá)112.is